Menu

Opći prodajni uvjeti

1. UVOD

Ovi Opći prodajni uvjeti određuju prava i obveze između kupaca i tvrtke IMPOL d.o.o. (prodavača). Kupac prihvaćanjem ponude, sklapanjem ugovora, svakim slanjem narudžbe ili na bilo koji drugi obostrano prihvatljiv način potvrđuje da prihvaća ove Opće prodajne uvjete i da se s njima u cijelosti slaže.

2. SKLAPANJE UGOVORA i NARUČIVANJE

Prodavač i kupac mogu sklopiti ugovor o jednokratnoj kupnji (ugovor ili narudžba) ili ugovor na određeno razdoblje (dugoročni ugovor ili ugovor) kojim dogovaraju količinu i vrstu robe odnosno usluga, rokove nabave i cijenu za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Takvim ugovorom kupac se obvezuje da će poslati i specifikaciju narudžbe. Ako kupac nije pravodobno poslao pojedinu specifikaciju u skladu s ugovorom, prodavač će pozvati kupca da je pošalje. U slučaju da kupac u roku od 8 dana od poziva ne pošalje specifikaciju, prodavač može odustati od ugovora, a kupcu zaračunati troškove odustajanja od ugovora u visini koja je određena u točki 5. ovih Uvjeta.

Naručivanje se obavlja na osnovi trenutačno valjanog cjenika ili individualno određenih cijena i uvjeta ili na osnovi uvjeta i cijena dogovorenih dugoročnim ugovorima. Svaka narudžba mora sadržavati osnovne podatke o naručitelju te o vrsti, količini, cijeni i nabavnom roku naručene robe. Narudžbu treba poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Telefonske narudžbe moraju biti potvrđene u pismenom obliku. Narudžba obvezuje kupca da robu bezuvjetno preuzme i plati, a tek nakon toga ostvaruje moguća prava ako nije dogovoreno drugačije.

Ugovor je sklopljen kad kupac prihvati ponudu i o tome obavijesti prodavača. Ako kupac na bilo koji vjerodostojan način potvrdi prodavačevu ponudu i u roku od tri dana ne vrati potpisanu potvrdu narudžbe prodavaču, smatra se da se s ugovorom i uvjetima u njemu u cijelosti slaže.

3. IZDAVANJE ODNOSNO OTPREMA I PREUZIMANJE ROBE

Nabavni rok počinje teći s danom potvrde narudžbe kupcu. Prodavač pridržava pravo na produljenje nabavnog roka u slučaju više sile (požari, potresi, poplave, ratovi, štrajkovi, nevremena, prometni zastoji, državne mjere ili drugi nepredvidljivi događaji). Prodavač je obvezan o nastanku ili prestanku više sile bez odgađanja obavijestiti kupca.

4. UVJETI PLAĆANJA

Sva plaćanja obavljaju se na osnovi izdanih računa. Rok plaćanja odnosno dospijeće plaćanja navedeno je u skladu s ugovornim odredbama na računu. Ugovorne stranke mogu se pismeno dogovoriti o odgodi plaćanja, ali kupac mora dati odgovarajuće osiguranje plaćanja koje bira prodavač. U slučaju prekoračenja rokova plaćanja prodavač pridržava pravo na obračunavanje zakonskih zateznih kamata te u slučaju neplaćanja ili neispunjenja drugih ugovornih obveza na obustavu nabave robe odnosno na odustajanje od ugovora i zaračunavanje troška odustajanja kupcu. Tražbine po osnovi sklopljenog ugovora, kamate te ostale moguće tražbine mogu se otplatiti i prijebojem, asignacijom, ustupom tražbina, višestrukim prijebojem putem Ajpesa ili E-kompenzacija ili na drugi sličan način. Smatra se da otplaćivanje navedenim financijskim instrumentima znači uobičajen način otplate tražbina.

5. POMICANJE ROKOVA NABAVE

U slučaju da kupac želi zbog bilo kakvih razloga po vlastitoj želji pomaknuti ugovorno potvrđeni rok nabave i prodavač mu to može odobriti, kupac je obvezan prodavaču platiti troškove contanga koji pritom nastanu.

6. ODSTUPANJE OD UGOVORA

Kupac može pismeno odstupiti od ugovora najkasnije do otpreme robe, ali u tom slučaju mora platiti prodavaču dotad nastale prodavačeve troškove. Trošak odstupanja (odstupninu) kupac mora platiti prodavaču i u slučaju da od ugovora odnosno narudžbe odstupi prodavač zbog krivnje kupca. Troškovi odstupanja obuhvaćaju: razliku između ugovorne vrijednosti Al sirovine na dan sklapanja ugovora / slanja narudžbe i tržišne vrijednosti u trenutku primanja izjave o odstupanju, trošak rada, troškove usluga, troškove financiranja te ostale nastale troškove.

7. PROŠIRENI PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

Sva izdana ili poslana roba ostaje do završenog plaćanja u vlasništvu prodavača. Kupac ima pravo samostalno raspolagati primljenom robom, ali je u slučaju neispunjenja financijskih ili drugih obveza odgovoran za sve utemeljene zahtjeve prodavača. U slučaju kašnjenja prilikom plaćanja kupac je obvezan na zahtjev prodavača vratiti svu nabavljenu i neplaćenu robu. Ako kupac prije otplate svih obveza prema ovom ugovoru proda robu ili je bilo kako drugačije upotrijebi, ustupa prodavaču sve tražbine koje dobije prema tim trećim osobama do po osnovi prodajnih uvjeta. O nastanku tih tražbina kupac će bez odlaganja obavijestiti prodavača.

8. JAMSTVO I REKLAMACIJE

Kupac mora prilikom preuzimanja pregledati primljenu robu i prodavača bez odgađanja, ali najkasnije u 8 dana, obavijestiti o stvarnim greškama. Prodavač jamči za skrivene stvarne greške 180 dana od primanja robe. Prodavač se obvezuje da će u razumnom roku odgovarajuće riješiti reklamacijske zahtjeve za svu robu za koju kupac ima odgovarajuće jamstvo i prodavača je pravodobno obavijestio o greškama.

Bilo kakvo fizičko oštećenje robe koje je posljedica udarca, pada, udara groma, nepravilnog pakiranja itd. nije stvar jamstva, osim u slučaju da kupac jasno dokaže da je takvu robu primio prilikom potpisivanja dokumenta o preuzimanju. Također gubi jamstvo nepravilnom upotrebom, obradom i skladištenjem.

9. ZAŠTITA POVJERLJIVOSTI

I kupac i prodavač sve će podatke štititi kao povjerljive i neće ih otkrivati trećim osobama bez prethodne pismene suglasnosti druge stranke.

10. VALJANO PRAVO

U vezi s ugovorom i ovim Općim prodajnim uvjetima primjenjuje se pravo Republike Slovenije u skladu s kojim će se ugovor i Opći prodajni uvjeti interpretirati. Odgovarajuće odredbe slovenskog zakonodavstva i propisa uređuju sva prava i obveze ugovornih stranaka koje ugovori ili ovi Opći prodajni uvjeti izričito ne definiraju.

Stranke će sporove pokušati riješiti mirnim putem. Ako u tome ne budu uspješne, za rješavanje je mjerodavan sud u Mariboru u Sloveniji.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći prodajni uvjeti nalaze se na službenoj internetskoj stranici prodavača te su prilog i sastavni dio svake ponude, ugovora ili narudžbe.

Stranke mogu posebnim dogovorima u ugovoru drugačije urediti pojedine odredbe koje definiraju ovi Opći prodajni uvjeti.

 

© Impol d. o. o., sva prava pridržana.

Pripremljeno i objavljeno 2009. godine.